تاریخ ایام هفتهساعت برگزاري آزمون
96/08/30سه شنبه15 الی 17

محل برگزاري آزمون: تجريش-خيابان شريعتي – خيابان شهيد موسيوند- اداره جهاد كشاورزي (سالن اجتماعات)