عباس نهالی
رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا احمدخانی
نایب رئیس اول

کیومرس بختورتاش
نایب رئیس دوم

 

مصطفی صادقی
دبیر هیئت مدیره

 

داود فربهی بازرس هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

ابراهیم حاجیان
خزانه دار هیئت مدیره