آيين نامه اجرائي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون هاي تخصصي اتاق اصناف ايران

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده۱-تعاريف:

قانون:قانون نظام صنفي.

اتاق ايران:اتاق اصناف ايران.

کميسيون:کميسيون تخصصي اتاق اصناف ايران.

داوطلبان:داوطلبان عضويت در کميسيون­ هاي تخصصي در سراسر کشور.

انتخابات:انتخابات کميسيون­ هاي تخصصي.

شرح وظايف کميسيون­ ها

ماده۲- وظايف و اختيارات مشترک کميسيون­ ها عبارت است از:

۱- بررسي ظرفيت و توانايي ­هاي اصناف در شبکه­ هاي توليد، توزيع، صادرات، تنظيم بازار و ارائه راهکار براي ارتقاء فعاليت اصناف به هيأت رييسه اتاق.

۲- ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ارتقا سطح خدمات­ دهي صنوف ذي­ربط.

۳- ارئه پيشنهادهاي لازم جهت تهيه و تنظيم دستورالعمل­ هاي تخصصي صنفي.

۴- ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ايجاد هماهنگي و تقويت فعاليت شبکه­ اي اصناف در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي.

۵- ارائه راهکارهاي لازم در خصوص ايجاد هماهنگي، تقويت و حمايت از اصناف توليدي.

۶- ارائه نظرات مشورتي در خصوص بهره ­گيري از ظرفيت­ هاي صنفي در جهت ايجاد فضاي رقابت بين واحدهاي صنفي.

۷- ارائه نظر مشورتي جهت برگزاري همايش ­هاي تخصصي به هيات رييسه اتاق.

۸- ارائه مشاوره در زمينه موضوعات تخصصي صنفي به ساير دستگاه­ ها از طريق اتاق ايران.

۹- ارائه نظرات مشورتي در راستاي توسعه تجارت الکترونيکي از طريق اتاق ايران.

۱۰- دريافت نظرات و ديدگاه­ هاي صنفي مرتبط در راستاي ارتقاء فعاليت­هاي صنفي.

۱۱- همکاري با موسسات تحقيقاتي جهت بهبود محيط کسب و کار.

۱۲- شناسايي و ارائه راهکارهاي لازم درخصوص رفع موانع توليد در واحدهاي توليدي و نحوه جذب تسهيلات.

تبصره۱-عناوين و تعداد کميسيون­ ها، به پيشنهاد اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي­باشد.

تبصره۲-شرح وظايف تخصصي هر­يک از کميسيون­ ها، بنابر اهميت نقش صنوف مذکور، در امر توليد، توزيع، خدمات و تنظيم بازار توسط اعضاء کميسيون تهيه و پس از تصويب هيأت رييسه اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيأت، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۳-انحلال يا ادغام هريک از کميسيون ­ها با پيشنهاد اتاق ايران و تاييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت امکان­ پذير خواهد بود.

شرايط داوطلبان

ماده۳- شرايط داوطلبان عبارت است از:

۱- داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي و يا مدرک ديپلم براي افراد داراي سابقه عضويت در هيات مديره اتحاديه ­هاي صنفي (با ارائه اعتبارنامه و گواهي معتبر تحصيلي).

۲- پروانه کسب معتبر دائم مرتبط.

برگزاري انتخابات

ماده۴-به منظور تعيين اعضاي هر کميسيون، انتخابات در دو مرحله برگزار مي­گردد. اولين مرحله آن پس از ثبت ­نام اعضاي اتحاديه­ ها در هر استان توسط هيأت اجرايي اتاق مرکز استان مربوط برگزار مي­گردد تا در آن انتخابات داوطلبان با راي مخفي از بين خود منتخبان استان را انتخاب نمايند. پس­از معرفي منتخبان استان­ ها به اتاق ايران دومين مرحله آن، توسط هيات اجرائي اتاق ايران برگزار گرديده تا به اين ترتيب منتخبان با راي مخفي از بين خود اعضاي هر کميسيون را انتخاب نمايند.

ماده۵-هيات اجرائي در اتاق ايران با ترکيب زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آرا معتبر مي­باشد:

۱- يک نفر اعضاي هيات رييسه اتاق ايران.

۲- دو نفر به انتخاب اجلاس اعضاي اتاق ايران.

تبصره-به منظور برگزاري انتخابات در هر استان هيات اجرايي در اتاق مراکز استان­ها با اعضاء متناظر تشکيل مي­ گردد.

ماده۶-اعضاء کميسيون­ ها پنج نفر شامل يک نفر رييس، يک نفر نائب رييس، يک نفر دبير و دو نفر عضو به ترتيب اکثريت آرا مأخوذه براي همان دوره تعيين مي­ گردند.

ماده ۷-فراخوان ثبت­نام داوطلبان از طريق هر دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يکي از روزنامه ­هاي کثيرالانتشار (حاوي زمان و مکان ثبت نام و شرايط داوطلبان).

۲- اعلام آگهي به اتاق و اتحاديه­ هاي صنفي ذي­ربط جهت ابلاغ به اعضاي اتحاديه ها.

ماده۸-کليه افراد صنفي واجد شرايط در سطح هر استان مي­توانند با مراجعه به هيات اجرايي مستقر در اتاق اصناف مرکز استان و ارائه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۳، نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي اتاق ايران) جهت ثبت­نام اقدام نمايند.

تبصره-تعداد نمايندگان استان تهران در کميسيون تخصصي حداکثر پنج نفر و ساير استان­ها حداکثر سه نفر خواهد بود.

ماده۹-هيأت اجرائي در استان­ها مکلفند ظرف يک ماه پس­از پايان مهلت ثبت­نام، از کليه ثبت­نام­شدگان دعوت تا از بين خود، نمايندگان آن استان را با راي مخفي و مستقيم، انتخاب نمايند.

ماده۱۰-فراخوان انتخابات توسط حداقل يکي از دو روش زير انجام مي­شود:

۱- انتشار آگهي در يکي از روزنامه ­هاي کثيرالانتشار (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي و اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا).

۲- ابلاغ آگهي به داوطلبان.

ماده۱۱-وظايف هيات اجرائي استان­ها در روز برگزاري انتخابات:

۱- صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن­ها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي­ گيري در محل اخذ رأي.

۳- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق قبل از شروع رأي ­گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيات اجرائي در محل اخذ راي.

۴- تطبيق راي­ دهندگان با فهرست اسامي ثبت­ نام ­شده.

۵- بازنمودن صندوق قرائت و شمارش آراي مأخوذه پس ­از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها).

۶- اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراي مأخوذه به هريک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آنها).

۷- ارسال صورتجلسه انتخابات به هيات اجرايي سراسري مستقر در اتاق ايران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شمارش آرا.

ماده۱۲-نحوه و کيفيت شمارش آرا، مطابق ماده۱۴ آئين­ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه­ هاي صنفي (موضوع تبصره۳ ماده۲۲ قانون) مي­باشد.

ماده۱۳-هيات اجرائي موظف است ظرف مدت يک ماه پس ­از دريافت صورتجلسات استان­ ها، مطابق ماده ۱۱ اين آيين­ نامه نسبت به برگزاري، انتخابات مرحله دوم اقدام نمايد.

ماده۱۴-انتخابات کميسيون­ ها با شرکت حداقل يک ­چهارم نمايندگان استان­ ها معتبر خواهد بود و درصورت نرسيدن به نصاب لازم، هيات اجرايي مکلف است ظرف مهلت يک ماه با رعايت مفاد اين آيين­ نامه، نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با هر تعداد حاضرين اقدام نمايد.

ماده۱۵-هيات اجرائي با رعايت مفاد ماده۱۲ و ۱۳ اين آيين ­نامه نسبت به اخذ راي اقدام مي­ نمايد. اتاق ايران موظف است صورتجلسه انتخابات را براي دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال نمايد.

ماده ۱۶-نظارت بر حسن برگزاري انتخابات و رسيدگي به شکايات داوطلبان (ظرف سه روز پس از برگزاري انتخابات) بر عهده هيات رييسه اتاق ايران مي­باشد.

ساير مقررات

ماده۱۷-هيات اجراوي موظف است درصورت درخواست داوطلبان، فهرست و نشاني ساير داوطلبان را جهت انجام تبليغات انتخاباني، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده۱۸-طرز تشکيل جلسات کميسيون­ ها:

۱- جلسات کميسيون­ ها حداقل هرماه يک­بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي­باشد.

۲- دعوت­نامه حاوي دستور جلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل دو هفته قبل از تشکيل کميسيون با امضاي رييس کميسيون و در غياب وي نائب­ رييس به اطلاع اعضاء برسد.

۳- شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و پس­از امضاي اعضاي حاضر نسخه­اي از آن در اختيار کليه اعضا قرارگيرد.

۴-دعوت از افراد صاحب­ نظر در جلسات کميسيون­ ها بدون داشتن حق­ رأي بلامانع است.

ماده۱۹-درصورت استعفاء، فوت، بيماري، حجر يا غيبت غيرموجه (سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در يک سال) هريک از اعضاي کميسيون­ ها، موضوع در اولين جلسه هيأت رييسه اتاق ايران مطرح تا در صورت تاييد نفر بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين راي مي­باشد، جايگزين گردد.

ماده۲۰-منابع مالي و پرداخت هزينه کميسيون­ ها و حق­ الجلسات اعضا از محل درآمدهاي اتاق ايران تامين خواهد شد.

ماده۲۱-دبيرخانه هيات عالي نظارت و کميسيون نظارت مراکز استان­ ها مجازند بنحو مقتضي بر روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند.

ماده۲۲اين آيين ­نامه به استناد تبصره۴ ذيل ماده ۴۵ قانون مشتمل بر۲۲ ماده و ۵ تبصره با همکاري اتاق ايران تهيه و در تاريخ ۵/۵/۱۳۹۳ به تاييد هيات عالي نظارت و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۹۳به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است