آيين نامه اجرايي شرح وظايف بازرس

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

شرح وظايف بازرس

ماده ۱- بررسي، بازرسي و تهيه گزارش از عملکرد هيات مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:

الف ـ نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه کسب در اتحاديه.

ب ـ نحوه اجراي ماده (۲۷) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب.

ج ـ نحوه اجراي ماده (۲۸) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب.

د ـ امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و کمک هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.

هـ ـ تشکيل کميسيون ها، برگزاري دوره هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيات عالي نظارت و کميسيون نظارت.

و ـ بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.

ز ـ بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

الزامات بازرس

ماده ۲ـ الزامات بازرس در هنگام ايفاي وظايف خود:

الف ـ بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.

ب ـ بازرس نمي تواند در معاملاتي که با اتحاديه يا به حساب اتحاديه انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شود.

ج ـ بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيات مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هيات مديره اعلام نمايد و چنانچه هيات مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کميسيون نظارت گزارش نمايد.

د ـ بازرس مجاز به شرکت در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق راي مي باشد.

هـ ـ بازرس مکلف است هر سه ماه يک بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيات مديره (موضوع ماده ۱ اين آيين نامه) را به اتاق اصناف ارايه نمايد.

تکاليف اتحاديه

ماده ۳ـ هيات مديره اتحاديه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۴ـ هيات مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و در صورت تخلف بازرس، اتحاديه مي تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده ۵ـ هيات مديره اتحاديه مکلف است، در صورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تامين کارشناس اقدام نمايد.

تکاليف اتاق اصناف شهرستان و کميسيون نظارت

ماده ۶ـ اتاق اصناف مکلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيات مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را بصورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت يک هفته به کميسيون نظارت منعکس نمايد.

ماده ۷ـ در صورت استعفاء، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگي کميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي البدل، اقدام نمايد.

ماده ۸ـ اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس مي باشد و در صورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي مي بايست مراتب را به صورت مستند جهت رسيدگي به کميسيون نظارت اعلام نمايد.

تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است در صورتي که رسيدگي به تخلف در صلاحيت کميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت مراتب را به مراجع ذيصلاح اعلام نمايد.

ماده ۹ـ اين آيين نامه در اجراي ماده ۲۳ قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۹ ماده و يک تبصره تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت.