آيين نامه اجرايي شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱ – تعاريف:
قانون:قانون نظام صنفي
کميسيون:کميسيون نظارت شهرستان
شهر و بخش :شهر و بخش تابعه شهرستان
اتاق:اتاق اصناف شهرستان
اتحاديه :اتحاديه صنفي

شيوه اداره واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها

ماده ۲اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش هاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، انجام خدمات صنفي در شهرها و بخش هاي مذکور با اعلام دبيرخانه هيات عالي نظارت بعهده اتاق ذي ربط قرار مي گيرد، در اين صورت اتاق مکلف است با همکاري اتحاديه هاي صنفي تحت پوشش خود دفاتري رادر اين شهرها وبخش ها تاسيس نمايد.

تبصرهدرآن دسته از شهرها وبخش هاکه ادارات دولتي، بخشداري ها و يا شهرداري ها ، اقدام به صدور پروانه كسب مي‏نمودند، موظفند پس از تاسيس دفتر اتاق نسبت به تحويل پرونده‏ هاي صنفي واحدهاي مزبور با نظارت نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمايند.

ماده۳ضوابط خاص واحدهاي صنفي مستقر دربخش ها وشهرها، با پيشنهاد اتحاديه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر گرفتن شرايط منطقه به تصويب کميسيون خواهد رسيد.

ماده۴در شهرها و بخش‏هايي که اتاق ‏آمادگي لازم را جهت انجام خدمات صنفي نداشته باشد، يا انجام خدمات توسط اتاق به تاييد هيات عالي نظارت نرسد مطابق تبصره ذيل بند (م) ماده (۳۰) قانون وظايف مذکور به ادارات دولتي ذي ربط، شهرداري‏ ها، و يا سازمان هاي وابسته واگذار مي‏شود.

ماده ۵مراحل وشرايط صدور پروانه کسب جهت واحدهاي صنفي مستقر در شهرها و بخش ‏ها نيز تابع ضوابط مقرر در آيين‏ نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون (موضوع نحوه صدور و تمديد پروانه کسب) خواهد بود.

تبصره۱دستگاه هاي موضوع بند (م) ماده (۳۰) قانون نيز موظفند همانند اتحاديه ها وجوهي که طبق آيين نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون، بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون تعيين گرديده را دقيقا رعايت نمايند.

تبصره۲متقاضي دريافت پروانه کسب در اين قبيل شهر و يا بخش ها بايد نسبت به ثبت تقاضاي خود از طريق سامانه اصناف به نشاني : (iranianasnaf.ir) دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده ۶اداره امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش مركزي توسط اتحاديه‏ هاي صنفي شهرستان انجام مي شود
ماده ۷برگزاري دوره هاي آموزشي موضوع دستور العمل ماده۱۴ آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب جهت متقاضيان مستقر در بخش ها و شهرها، برعهده مرکز آموزش اتاق اصناف و يا مراکز مورد تاييد کميسيون مي باشد.

ماده ۸اين آيين ‏نامه به استناد تبصره (۳) ماده (۸) قانون نظام صنفي مشتمل بر(۸) ماده و (۳) تبصره با همکاري اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در يکصد و هفتمين جلسه هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‏ نامه قبلي لغو مي گردد.