آيين نامه اجرايي صدور و تمديد پروانه کسب اماکن واجد شرايط جهت استقرار چند واحد صنفي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

قانون:قانون نظام صنفي.

مرجع صدور پروانه کسب:اتحاديه ­هاي صنفي و دستگاه ­هاي موضوع تبصره ذيل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرايط استقرار چند واحد صنفي:مکاني­ هايي که شرايط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نياز هر يک از واحدهاي صنفي را دارا باشند.

شرايط صدور و تمديد پروانه کسب

ماده ۲مرجع صدور پروانه کسب با رعايت مقررات آيين ­نامه ماده (۱۲) قانون موظف به صدور و تمديد پروانه کسب متقاضيان مي­باشد.

تبصرهمعرفي مباشر براي هر متقاضي دريافت بيش از يک پروانه کسب الزامي است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است براي فرد معرفي شده با رعايت ماده (۷) اين آيين­نامه کارت مباشرت صادر نمايد.

ماده ۳مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداري از استعلام فردي و مکاني فعاليت مشابه و همگن، با هماهنگي مراجع استعلام شونده تصوير نسخه برابر اصل پاسخ استعلام ­ها را اخذ و در پرونده متقاضي درج نمايد.

ساير مقررات

ماده۴کميسيون نظارت مي­تواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسيسات و انبار واحدهاي صنفي مستقر،در اماکن موضوع اين آيين ­نامه را از مجموع مساحت هر يک از رسته ­هاي صنفي براي صدور پروانه کسب کاهش دهد.

ماده۵در صورت ابطال يکي از پروانه­ هاي کسب صادره در اماکن موضوع اين آيين­ نامه، طبق مقررات از ادامه همان فعاليت جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده۶هرگاه پلمب واحدهاي صنفي مستقر در اماکن موضوع اين آيين­ نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب يا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسيسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعاليت مربوط داير و يا احداث شده است
در حکم پلمب تلقي خواهد شد. کساني که پلمب يا لاک و مهر محل­هاي تعطيل شده را بشکنند، محو کنند و يا محل­هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات­هاي مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون محکوم خواهند شد.

ماده۷مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعايت شرايط فردي مندرج در ماده (۳) آيين­نامه ماده (۱۲) قانون براي فرد معرفي شده از سوي متقاضي، کارت مباشرت صادر نمايد. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفي مي­تواند نسبت به عزل يا تغيير مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نمايد.

تبصرهدر هر صورت صاحب پروانه کسب مسئوليت ­هايي که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب مي­باشد را برعهده خواهد داشت.

ماده۸مراحل صدور پروانه کسب و رسيدگي به شکايات متقاضيان مطابق آيين­نامه اجرايي ماده(۱۲) قانون خواهد بود.

ماده ۹اين آيين­نامه در اجراي تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفي مشتمل بر (۹) ماده و (۲) تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است