آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

۱-قانون:قانون نظام صنفي

۲-کميسيون:کميسيون نظارت شهرستان.

۳-اتاق:اتاق اصناف شهرستان.

۴-اتحاديه:اتحاديه صنفي.

۵-هيات مديره:هيات مديره اتحاديه.

۶-بازرس:بازرس اتحاديه.

۷-داوطلبان:داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان.

۸-انتخابات:انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه.

۹-هيات اجرايي:هيات اجرايي برگزاري انتخابات.

۱۰-کميته:کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان.

شرايط انتخاب کنندگان

ماده ۲ـداشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون(

تبصره ـهر فرد صنفي در انتخابات داراي يک حق راي مي باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يک پروانه کسب در همان صنف.

شرايط انتخاب شوندگان

ماده ۳ـشرايط داوطلبان (هيات مديره و بازرسان) عبارت است از:

۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارايه شناسنامه و تصوير آن(.

۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات(.

۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر (با استعلام از مراجع ذي صلاح قضايي(.

۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذيصلاح قضايي(.

۵ـ عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي(.

۶ـ عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي(.

۷ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره.

(مدرك تحصيلي يا گواهي معتبر از اداره آموزش و پرورش).

۸ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و تصوير آن(.

۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارايه تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق(.

تبصره ـپروانه کسب معتبر، مجوزي است که تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغييرشغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مکان آن تغيير نيافته باشد.

۱۰ـ وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبني بر فقدان وثاقت و

امانت(.

هيات اجرايي برگزاري انتخابات

ماده ۴-به منظور برگزاري انتخابات، هيات اجرايي زيرنظر رييس کميسيون و با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي باشد:

۱ـ سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئيس(.

۲ـ استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شهرستان ها.

۳ـ يکي از اعضاي هيات رييسه اتاق به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينکه فرد مذکور داوطلب عضويت در هيات مديره نباشد.

ماده ۵ـمحل استقرار هيات اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيات اجرايي با همکاري اتحاديه مربوط تعيين مي گردد. همچنين در صورت گستردگي و شرايط جغرافيايي هر شهرستان، هيات اجرايي مي تواند نسبت به افزايش محل اخذ راي و تعيين اعضاي متناظر دستگاه هاي ذيربط اقدام نمايد. ناظران فوق الذکر تحت مديريت هيات اجرايي کليه وظايف آن را در شعب فرعي برعهده خواهند داشت.

ماده ۶ـکميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمر قانوني هر اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيات اجرايي صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد. هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان و مکان ثبت نام و شرايط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت نام به مدت پانزده روز به دفتر هيات اجرايي مراجعه نمايند.

تبصره ۱ـفراخوان ثبت نام فقط به روش هاي ذيل مجاز است: (هر سه روش يا حداقل دو روش(

الف ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار محلي.

ب ـ ابلاغ آگهي به کليه اعضاء اتحاديه و اخذ امضاء آنها.

ج ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاء اتحاديه.

تبصره ۲ ـداوطلبان حائز شرايط مکلفند شخصاً با مراجعه به هيات اجرايي نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت) و ارايه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۶ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره ۳ـاز زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضويت افراد در هيات مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.

تبصره ۴ـافراد زير نمي توانند در اولين انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:

۱ـ اعضاي معزول هيات مديره.

۲ـ اعضاي هيات مديره يا داوطلباني که استعفاء و انصراف آنان به تشخيص کميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره ۵ـافراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتي مي توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استفعاء نمايند. ارايه مدارک رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به کار در هيات مديره الزامي است.

ماده ۷ـچنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيات مديره براي اتحاديه هاي داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحاديه هاي بيش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد نمايد. پس از پايان ثبت نام هيات اجرايي موظف است فهرست داوطلبان را براي بررسي به کميته ارسال نمايد.

تبصره ـچنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب مقرر در اين ماده شوند، کميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

ماده ۸ـبه منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان، کميته اي با ترکيب نمايندگان دستگاه هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي گيرد:

۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رييس(.

۲ـ سازمان تعزيرات حکومتي.

۳ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۴ـ دو نفر از اتاق (به انتخاب اجلاس عمومي اتاق، مشروط بر اينکه خود نامزد انتخابات نباشند(.

تبصره ۱ـوظيفه اين کميته، تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمينان از صحت موارد مذکور از طريق رويت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي هاي لازم برعهده رئيس آن است.

تبصره ۲ـمسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان در سراسر کشور با هدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقوق قانوني داوطلبان، برعهده نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت است. روساي کميسيون هاي نظارت نيز موظفند در انجام اين مهم با وي همکاري نمايند.

تبصره ۳ـانتصاب اعضاء هيات اجرايي در کميته ممنوع است.

ماده ۹ـکميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف يک ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ اين آيين نامه از مراجع ذي ربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.

تبصره ۱ـانجام استعلام از مراجع چهارگانه در حدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و کميته مي بايست از ترتيب اثر دادن به اظهار نظرهاي مبهم ا(از قبيل به مصلحت نمي باشد، موافقت موقت، مشروط، يکساله و جايز نيست) خودداري نمايد. بديهي است اين گونه اظهارنظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره ۲ـکميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذکور مي تواند ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کميته تسليم نمايد. در صورت عدم تاييد، رييس کميته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وي را در کميسيون مطرح نمايد. نظر کميسيون در اين خصوص قطعي و لازم الاجراست.

ماده ۱۰ـچنانچه تعداد داوطلبان تاييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره اتحاديه باشد، هيات اجرايي مي بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد، در غيراينصورت کميسيون مي بايست نسبت به ادغام اتحاديه ذيربط اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده ۱۱ـهيات اجرايي موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان تاييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، تعداد اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرس، اسامي داوطلبان حائز شرايط به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره ـفراخوان انتخابات فقط به روش هاي ذيل مجاز است (هر سه روش يا حداقل دو روش(.

الف ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار محلي.

ب ـ ابلاغ آگهي به کليه اعضاء اتحاديه و اخذ امضاء آنها.

ج ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاء اتحاديه

ماده ۱۲ـاتحاديه موظف است فهرست اعضاي داراي پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را يک هفته قبل از برگزاري انتخابات در اختيار هيات اجرايي قرار دهد.

تبصره ـدر صورت درخواست داوطلبان، هيات اجرايي موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده ۱۳ـ وظايف هيات اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ راي.

(موارد استثناء با مجوز رييس هيات اجرايي مي باشد(.

۳ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي گيري در محل اخذ رأي.

۴ـ تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيات مديره و انتخاب بازرسان.

۵ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق هاي راي خالي قبل از شروع راي گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ رأي.

۶ـ تطبيق راي دهندگان با فهرست اسامي اعضاء صنف با رويت اصل يا تصوير پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ راي و ممهور نمودن اصل پروانه کسب راي دهندگان به مهر برجسته انتخابات، در انتخاباتي که در بيش از يک محل برگزاري مي گردد.

تبصره ـوکالت براي دادن راي ممنوع است.

۷ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل رأي گيري.

تبصره ـدر صورتي که به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز راي گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.

۸ـ تمديد ساعت راي گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۹ـ باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هر يک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آنها(.

تبصره ـناظران مستقر در شعب فرعي موظفند پس از شمارش آراء مأخوذه نسب به تنظيم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کليه اوراق و مدارک انتخاباتي به شعبه اصلي منتقل نمايند.

۱۰ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه به هر يک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آنها(.

۱۱ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پايان شمارش آراء.

نحوه و کيفيت شمارش آراء

ماده ۱۴ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء:

۱ـ تعداد راي دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه هاي راي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ هاي راي کسر مي شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد راي دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي شود.

۲ـ در صورتيکه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

۳ـ در موارد ذيل برگه هاي راي باطل ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) آراء حاوي اسامي غير از داوطلبان.

ج) آراء سفيد ريخته شده در صندوق.

۴ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته شده باشد فقط يک راي براي او محسوب مي شود.

۵ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذينفعان در غيراينصورت از طريق قرعه کشي توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

۶ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ راي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد راي يا آراء باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۵ـانتخابات در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء رسميت مي يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ اين آيين نامه، نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات نوبت دوم با نصاب يک چهارم حداکثر ظرف مدت بيست روز اقدام نمايد و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، راي گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يک چهارم تکرار مي گردد. در صورت عدم دستيابي به حد نصاب لازم کميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

ماده ۱۶ـدر صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کاري پس از انتخابات، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت کتبي از اعضاي هيات مديره و تشکيل جلسه نسبت به تحويل اعتبار نامه هاي آنها (با امضاي رئيس کميسيون) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيات مديره است.

رسيدگي به شکايات

ماده ۱۷- رسيدگي به شکايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون تسليم نمايند.

۲ـ رئيس کميسيون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبين، موضوع را در کميسيون مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

۳ـ در صورت اعتراض شاکي به راي کميسيون، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روز کاري شکايت شاکي را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الکترونيکي اصناف به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد.

۴ـ دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و کارشناسي قرار داده و در صورت تشخيص دبيرخانه مبني بر کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد. در غير اينصورت شاکي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره

ماده ۱۸ـ نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضاء هيات مديره:

۱ـ چنانچه هر يک از اعضاء هيات مديره برابر اعلام کتبي هر يک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه را از دست بدهد، مراتب به رئيس کميسيون اعلام مي گردد.

۲ـ رئيس کميسيون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.

۳ـ فرد معترض مي تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، به کميسيون ارايه نمايد.

۴ـ کميسيون مي بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، راي کميسيون قطعي و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، کميسيون نسبت به جايگزيني علي البدل اقدام مي نمايد.

تبصره ـبا توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هر يک از اعضاء هيات مديره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطيل کنند، مي بايست از طريق اتاق موافقت کميسيون را اخذ نمايند. در غير اينصورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط خواهند شد.

ساير مقررات

ماده ۱۹ـدر صورت عدم حضور هر يک از اعضاء هيات اجرايي، انتخابات تعطيل نمي گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسيون اعلام نمايد تا نسب به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۰ـپس از اتمام عمر قانوني هيات مديره و بازرس، هيات اجرايي موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضاء هيات مديره و بازرس جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتحاديه اعم از منقول و غيرمنقول و کليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه اي به هيات مديره جديد اقدام نمايد.

ماده ۲۱ـافراد صنفي به هيچ وجه نمي توانند تواماً عضو هيات مديره دو يا چند اتحاديه باشند.

ماده ۲۲ـکميسيون موظف است براي انتخاب افراد جايگزين (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل يک و نيم برابر تعداد افراد مورد نياز و با رعايت مقررات اين آيين نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

ماده ۲۳ـدر صورت عدم تشکيل اتاق در شهرستان هاي جديدالتاسيس، کميسيون مي تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيات اجرايي و کميته تعيين نمايد.

ماده ۲۴ـدر صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵ـدبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است نسبت به تهيه فرم هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات بطور يکسان اقدام و حداکثر ظرف مدت يکسال امکان راي گيري الکترونيکي را در سطح کشور فراهم آورد.

ماده ۲۶-اين آيين نامه در اجراي تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۲۶ ماده و ۱۹ تبصره تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آئين نامه قبلي لغو مي گردد.