آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري روز بازارهاي جمعي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱ – تعاريف:

روز بازار:مکاني است جهت عرضه کالا و محصولات صرفا داخلي توسط افراد و يا واحدهاي صنفي که به صورت موقت وفق شرايط اين آيين نامه ايجاد مي گردد.

کارگروه:کارگروه راهبري روز بازارهاي جمعي.

اهداف

ماده ۲ – اهداف:

الف- حمايت از توليدات داخلي منجمله صنايع دستي، خانگي و روستايي

ب- کمک به رفع سد معابر عمومي و فروشندگان کم سرمايه

نحوه برگزاري روز بازارها

ماده ۳-به منظور تشخيص ضرورت ايجاد روزبازارها و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه در هر شهرستان کارگروهي متشکل از روسا يا معاونين دستگاههاي زير تشکيل مي گردد:

۱- شهرداري(رييس)

۲- سازمان و يا اداره صنعت، معدن و تجارت

۳- جهاد کشاورزي

۴- اتاق اصناف

۵- تعاون، کار و رفاه اجتماعي

تبصره:جلسات کارگروه با حداقل چهارعضو تشکيل و تصميمات آن با سه راي معتبر خواهد بود، ضمنا در صورت تشخيص کارگروه، از نمايندگان ساير دستگاهها و تشکلها بدون داشتن حق راي جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

ماده ۴-ضرورت ايجاد يک يا چند روز بازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مکان هاي قابل واگذاري و ضابطه توليدات داخلي به منظور جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهاي صنفي با پيشنهاد مشترک شهرداري و اتاق اصناف بر عهده کارگروه مي باشد.

ماده ۵-متقاضيان اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي و نيز فروشندگان کم سرمايه و فاقد مکان ميتوانند از امکانات روز بازارهاي پيش بيني شده مطابق مقررات تعيين شده توسط کارگروه استفاده نمايند.

ماده ۶-چگونگي قيمت گذاري کالاهاي قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومي کشور مي باشد.

ماده ۷-اين آيين نامه به استناد ماده(۸۵) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۷) ماده و (۱) تبصره توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۱۳۹۴/۹/۲۳به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.