آيين نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق العاده و حراج

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱- تعاريف:

قانون:قانون نظام صنفي.

کميسيون نظارت:کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف:اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه:اتحاديه صنفي.

فروش اقساطي:عرضه کالا و خدمات به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين از خريدار دريافت گردد طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه.

فروش فوق العاده و حراج:عرضه کالا و خدمات به قيمت حداقل پانزده درصد پايين تر از قيمت متعارف بازار، قيمت مصوب و يا ضوابط نرخ گذاري، در ايام خاص و مدت معين طبق شرايط و ضوابط اين آيين نامه.

فروش اقساطي

ماده۲-چنانچهواحد صنفي براي فروش اقساطي کالاي خود تمايل به دريافت مبلغي مازاد بر قيمت نقدي آن کالا را داشته باشد مشروط به رعايت موازين قانوني و توافق بين خريدار و فروشنده خواهد بود.

تبصره-اعلام قيمت فروش نقدي و اقساطي به صورت قطعي براي کالا و خدمات موضوع اين آيين نامه توسط فروشنده الزامي است.

ماده۳-در فروش اقساطي قرارداد بين خريدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا يا خدمت، مبلغ پرداخت نقدي، درصد سود قانوني و تنظيم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطي، مبلغ فروش اقساطي و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمين الزامي است.

ماده ۴-در صوتي که خريدار از سررسيد مقرر قصد واريز تمام يا بخشي از بدهي خود را داشته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجددا بر اساس فرمول اوليه محاسبه و تصفيه حساب نمايد.

فروش فوق العاده و حراج

ماده ۵-متقاضيان فروش فوق العاده و حراج مي بايست قبل از برگزاري، نسبت به ارائه مدارک زير به اتحاديه مربوط اقدام نمايند.

الف- تصوير پروانه کسب معتبر.

ب- فهرست کليه کالاهاي مورد عرضه در فروش فوق العاده و حراج.

ج- فاکتور خريد يا مدارکي دال بر قيمت تمام شده کالا.

د- فهرست قيمت کالاهاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفيف.

ه- اعلام درصد تخفيف.

ماده ۶-اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق العاده و حراج جهت متقاضيان اقدام و رونوشت آن را براي اطلاع اتاق اصناف ارسال نمايد.

تبصره۱-اخذ هر گونه مبلغي از واحدهاي صنفي براي موافقت با فروش فوق العاده و حراج توسط اتحاديه ممنوع است.

تبصره ۲-تعداد دفعات برگزاري فروش فوق العاده و حراج واحدهاي صنفي حداکثر چهار نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت يک ماه مي باشد.

ماده ۷-متقاضيان پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق العاده و حراج و درج قيمت کالاهاي مورد نظر، نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت فروش فوق العاده و حراج را در مکان مناسب به طوري که در معرض ديد همگان نصب نمايند.

ساير مقررات

ماده ۸-در صورتي که واحد صنفي بدون رعايت مقررات اين آيين نامه اقدام به فروش فوق العاده يا حراج نمايد متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹-اتحاديه و واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق العاده و حراج نظارت نموده، شکايات واصله را بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان ها معرفي نمايند.

ماده ۱۰-نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده اتحاديه هاي ذي ربط و اتاق اصناف مي باشد.

ماده ۱۱-اين آيين نامه در اجراي تبصره ماده (۷۰) و ماده (۸۴) قانون، مشتمل بر (۱۱) و (۳) تبصره بوسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصويب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين نامه هاب قبلي لغو مي گردد.