آيين نامه تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه کميسيون نظارت مراکز استان ها

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده۱-تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

کميسيون: کميسيون نظارت مرکز استان

دبيرخانه هيات: دبيرخانه هيات عالي نظارت

دبيرخانه کميسيون: دبيرخانه کميسيون نظارت مرکز استان

دبير کميسيون: دبير کميسيون نظارت مرکز استان

تشکيلات اداري

ماده۲-دبيرخانه کميسيون به عنوان بازوي اجرايي کميسيون مي­باشد و جزئي از تشکيلات اداري مصوب سازمان محسوب نمي­گردد و دبير آن به پيشنهاد رييس کميسيون و تاييد دبيرخانه هيات منصوب مي­گردد.

تبصره- دبيرخانه کميسيون از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين­ نامه خواهد بود.

ماده۳-دبيرخانه کميسيون مجاز است با اخذ مجوز از کميسيون، نيروي انساني مورد نياز خود را از بين دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر صرفاً به صورت پاره­وقت، پروژه­اي و يا مشاوره در قالب قرارداد به کارگيري نمايد.

تبصره- سازمان و دبيرخانه کميسيون هيچ­گونه تعهد استخدامي نسبت به نيروي انساني به کارگيري­ شده ندارند.

امور مالي

ماده۴-دبيرخانه کميسيون مکلف است با افتتاح يک حساب جاري در يکي از بانک­ها، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت­هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.

۱- وجوه مربوط به تبصره۷ ذيل ماده۷۲ قانون.

۲- صدور کارت شناسايي براي اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي.

۳- چاپ الگوي کارت عضويت براي اعضاي تحت پوشش اتحاديه­ هاي صنفي استان.

۴- تهيه و توزيع فرم­هاي مورد نياز اتحاديه­هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان­ها.

۵- چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشي مورد نياز تشکل­هاي صنفي.

۶- کمک­هاي دريافتي از تشکل­هاي صنفي.

۷- درصدي از درآمد سامانه­ ها و درگاه­هاي اينترنتي مربوط.

تبصره- برداشت از حساب جاري مذکور با امضاي مشترک رئيس سازمان و دبير کميسيون و مهر دبيرخانه کميسيون خواهد بود.

ماده۵-هزينه­هاي انجام­شده توسط دبيرخانه کميسيون مي­بايست در راستاي ارتقاء مهارت­هاي علمي و بهره­وري تشکل­هاي صنفي و اصناف استان باشد.

تبصره- دبيرخانه کميسيون موظف است صورت­هاي مالي و تراز مالي خود را در پايان هر سال مالي به تصويب کميسيون نظارت رسانده و جهت بررسي و تطبيق با مقررات به دبيرخانه هيأت ارسال نمايد.

وظايف و اختيارات

ماده۶-وظايف و اختيارات دبيرخانه کميسيون به شرح ذيل مي­باشد:

۱- تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات کميسيون.

۲- ارسال دستور کار و دعوت­نامه شرکت در جلسات براي اعضاي کميسيون و حسب مورد افراد صاحب­ نظر بدون داشتن حق راي.

۳- بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده ­ها و موضوعات قابل طرح در کميسيون.

۴- پيگيري اجراي مصوبات کميسيون توسط تشکل­ها و ساير مراجع ذي­ربط.

۵- ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردي و يا دسته ­جمعي اعضاي هيات مديره اتحاديه­ ها، اتاق اصناف و يا ابطال انتخابات براي دبيرخانه هيات در چارچوب وظايف تفويض­ شده توسط هيات عالي نظارت.

۶- بررسي و ارزيابي عملکرد سازمان­هاي صنفي و کميسيون نظارت شهرستان­ ها.

۷- پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون­ هاي نظارت شهرستان­ ها تابعه و تطبيق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۸- پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات سازمان­هاي صنفي در سطح استان.

۹- بررسي بودجه، ترازنامه و صورت­هاي مالي اتاق اصناف جهت طرح در کميسيون.

۱۰- بررسي موارد اختلافي بين کميسيون­هاي نظارت، اتحاديه­ هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان­هاي تابعه استان جهت طرح در کميسيون.

۱۱- پيگيري و انجام اقدامات لازم در راستاي وظايف تصريح­ شده در ماده ۴۹ قانون.

۱۲- ارسال کليه صورتجلسات کميسيون به دبيرخانه هيات.

۱۳- انجام مطالعات، پژوهش و برگزاري همايش و کارگاه­ هاي آموزشي، توجيهي براي اصناف، سازمان­هاي صنفي و کميسيون­ هاي نظارت و دستگاه­هاي ذي­ربط.

ماده۷اين آيين ­نامه به استناد تبصره۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفي کشور مشتمل بر۷ ماده و ۴تبصره در تاريخ ۵/۵/۱۳۹۳ به تصويب هيات عالي نظارت رسيده­ است