اتاق اصناف دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ايران

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده۱-تعاريف:

۱. اتاق ايران: اتاق اصناف ايران

۲. اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

۳. سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۴. انتخابات: انتخابات نمايندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق ايران

تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان ها

ماده۲-اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان­ها از بين خود (داوطلبان) و با راي مخفي، نمايندگان استان در اتاق ايران را به ترتيب زير با نظارت کميسيون مرکز استان انتخاب مي ­نمايند.

الف-تعداد نمايندگان اتاق شهرستان ­هاي هر استان در اتاق ايران يک نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي­شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با راي مخفي اعضاي هيأت رييسه اتاق شهرستان­ هاي آن استان به ترتيب اکثريت آراء انتخاب و به دبيرخانه هيات عالي نظارت معرفي مي­گردند.

تبصره۱-رئيس اتاق مرکز استان علاوه بر تعداد نمايندگان منتخب يکي از نمايندگان آن استان در اتاق ايران است.

تبصره۲-تعداد نمايندگان استان تهران در اتاق ايران حداکثر بيست نفر و ساير استان­ ها حداکثر ده نفر خواهد بود.

تبصره۳-ترکيب نمايندگان استان در اتاق ايران همواره نيمي از صنوف توليدي- خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي مي­باشد. چنانچه تعداد نمايندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رئيس اتاق مرکز استان تعيين مي­گردد.

ب-تعداد نمايندگان اتاق شهرستان­ هاي هر استان در اتاق ايران براساس آمار تعداد واحدهاي صنفي هر استان در سامانه اصناف توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت محاسبه و به سازمان­ ها اعلام خواهدشد.

هيات اجرائي برگزاري انتخابات

ماده۳-به منظور برگزاري انتخابات، هيات اجرائي در مرکز استان با ترکيب نمايندگان دستگاه ­هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي­باشد:

الف- سازمان(به عنوان رئيس)

ب- استانداري

ج- رئيس اتاق مرکز استان

تبصره-محل استقرار هيات اجرائي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسميت مي­يابد.

ماده۴-دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پايان دوره قانوني اتاق ايران مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي ­المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمان بندي­ شده فراهم نمايد. کميسيون­ هاي نظارت مراکز استان­ ها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيات اجرائي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

ماده ۵-هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت ­نام (حاوي زمان، مکان ثبت ­نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از اعضاي هيات رييسه اتاق شهرستان­ ها دعوت نمايد تا ظرف مهلت يک هفته جهت ثبت ­نام به سازمان­ها و ادارات تابعه مراجعه نمايند.

تبصره ۱-فراخوان ثبت­ نام فقط به روش ­هاي ذيل مجاز است: (حتي­ المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار

ب- ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان­ ها توسط سازمان و ادارات تابعه

ج- ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان­ ها

تبصره ۲-داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و يا ادارات تابعه و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيات رئيسه اتاق شهرستان نسبت به تکميل پرسشنامه و ثبت­ نام اقدام نمايند. (مطابق فرم پيوست(

ماده ۶-هيات اجرائي موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ راي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا و تعداد نمايندگان مورد نياز) اقدام نمايد.

تبصره-فراخوان انتخابات فقط به روش­ هاي ذيل مجاز است. (حتي­ المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش(

الف- انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار

ب- ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيات رئيسه اتاق اصناف شهرستان­ ها

ج- ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان­ ها

ماده ۷-انتخابات نمايندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاي اتاق شهرستان­ ها، رسميت مي­يابد. در صورت نرسيدن به نصاب لازم، هيات اجرائي مکلف است (مطابق ماده۶ اين دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل يک­ چهارم اعضاي اتاق شهرستان­ ها، ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده ۸-وظايف هيات اجرائي در روز برگزاري انتخابات:

۱-صدور مجوز ورود به محل اخذ راي براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲-جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق­ها به محل اخذ راي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي­باشد).

۳- الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع راي­گيري در محل اخذ راي به تفکيک صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي

۴- باز و بسته و ممهور نمودن صندوق راي خالي قبل از شروع راي­ گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيات اجرائي در محل اخذ راي.

۵- تطبيق راي­ دهندگان با فهرست اسامي اعضاي هيات رئيسه اتاق شهرستان­ ها با رويت کارت شناسايي معتبر.

تبصره-وکالت براي دادن راي ممنوع است.

۶- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ راي و اخراج افراد متخلف از محل راي­ گيري.

۷- تمديد ساعت راي­ گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيات اجرائي با تنظيم صورتجلسه.

۸-بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء ماخوذه پس از پايان مهلت اخذ راي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمايل آنها(

۹-اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء ماخوذه هريک از داوطلبان. (در صورت تقاضاي آنها)

۱۰-ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون نظارت، پس از پايان شمارش آراء.

۱۱-درصورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد مي­ بايست با تنظيم صورتجلسه­ اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز راي­ گيري اقدام گردد.

کيفيت شمارش آراء

ماده ۹-نحوه شمارش آراء:

۱- تعداد راي­ دهندگان با آراء ماخوذه تطبيق و برگه­ هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ­ هاي رأي کسر مي­شود. اما چنانچه تعداد آراء ماخوذه کمتر از تعداد راي­ دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي­شود.

۲- درصورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي­شود.

۳- درموارد ذيل برگه­ هاي رأي باطل ليکن جزء آراء ماخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و برگه­ هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهدشد.

الف) آراء ناخوانا.

ب) آراء حاوي اسامي غيراز داوطلبان.

ج) آراء سفيد ريخته­ شده در صندوق.

۴- در صورتي که نام يک داوطلب در برگه راي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي­شود.

۵- در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذينفعان و درغير اين صورت از طريق قرعه­ کشي توسط هيات اجرائي و در حضور آنان انجام مي­شود.

۶- درصورتي که نام­ خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام­ خانوادگي قيدگرديده مجموع اين گونه آراء به طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي­مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

رسيدگي به شکايات

ماده ۱۰-رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱- چنانچه هريک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند ميتوانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاري پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت مرکز استان تسليم نمايند.

۲- رييس کميسيون نظارت موظف است شکايت شاکي را حداقل ظرف پانزده روز در کميسيون نظارت مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد. راي کميسيون در اين مورد قطعي و لازم­الاجرا است.

ماده ۱۱-درصورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخاب را به همراه تاييديه کميسيون نظارت به دبيرخانه هيات عالي نظارت ارسال نمايد.

ساير مقررات

ماده ۱۲-درصورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيات اجرائي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده ۱۳-درصورت عدم حضور هريک از اعضاء هيات اجرائي، انتخابات تعطيل نمي­گردد و رئيس کميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين اقدام نمايد.

ماده ۱۴-اين دستورالعمل در اجراي ماده۴۲ قانون نظام صنفي مصوب۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۴ماده و ۷تبصره تهيه و در تاريخ۲۲/۴/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي­گردد