دستورالعمل نحوه تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

قانون:قانون نظام صنفي.

دبيرخانه:دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

کميسيون نظارت:کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف:اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي

ماده ۲ـاتاق اصناف مي­ بايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و با استفاده از ظرفيت کميسيون امور اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل آنان اقدام و پس از تاييد اجلاس اتاق براي تصويب به کميسيون نظارت ارسال نمايد.

ماده ۳ـکميسيون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعاليت و ملاحظات لازم ديگر (از جمله سياحتي، زيارتي و انتظامي) پيشنهاد اتاق را در جلسه کميسيون مطرح و اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره –ساعات کار واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري تابع ساعت کار فروشگاه يا دفتر مرکزي و يا حسب مورد دستگاه تخصصي ذيربط مي­باشد.

نحوه تعيين ايام تعطيل واحدهاي صنفي

ماده ۴-ايام تعطيل واحدهاي صنفي مطابق تقويم رسمي کشور مي­باشد، کميسيون نظارت موظف است براي ايام تعطيل و ايام خاص (نظير ماه مبارک رمضان و تعطيلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعيين شيفت کاري جهت رسته­ ها و يا تعدادي از واحدهاي صنفي، به منظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تامين مايحتاج ضروري اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده ۵-اتاق اصناف با همکاري اتحاديه ها ذي ربط مي­ بايست مصوبات کميسيون نظارت درخصوص ساعت کار و ايام تعطيل را از طريق درج در روزنامه هاي کثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و مصرف کنندگان برساند.

ماده ۶-واحدهاي صنفي مي ­بايست اطلاعيه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوي که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.

ماده۷-اتحاديه­ هاي صنفي موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب ساعات کار و ايام تعطيل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالي از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب برعهده اتحاديه و اتاق اصناف مي ­باشد.

تبصره –در صورت عدم رعايت مقررات ساعات کار از سوي واحدهاي صنفي مي ­بايست مطابق بند (۴) ماده (۲) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (۲۸) قانون اقدام گردد.

ماده ۸-اين دستورالعمل در اجراي تبصره بند (م) ماده (۳۷) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (۸) ماده و (۲) تبصره، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و در تاريخ ……………….. به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.