دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس
فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره¬اي
مقدمه
در اجراي تبصره ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون نظام صنفي به منظور حمايت از سرمايه گذاري و اصلاح شبکه هاي توزيع، جواز تاسسيس صرفا در صورت درخواست متقاضيان تاسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي مطابق اين دستورالعمل صادر مي گردد.
تعاريف
ماده ۱– تعاريف:
جواز تاسيس: مجوزي است که براي تاسيس، توسعه و ايجاد ظرفيت¬هاي جديد، براي فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره اي صادر مي شود.
مرجع صدور: سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها (براي فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ايران (براي فروشگاه¬هاي زنجيره اي).
متقاضي: متقاضي تاسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره اي.

مدارک لازم براي جواز تأسيس
ماده ۲-مدارک براي صدور جواز تأسيس:
۱- ثبت درخواست متقاضي در سامانه اصناف به نشاني iranianasnaf.ir
۲- سند مالکيت و يا اجاره نامه رسمي و عادي و يا قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي و غيردولتي براي محل فروشگاه.
تبصره- متقاضياني که در حال دريافت زمين با مجوز دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي ذيربط مي باشند از ارايه اين مدارک معاف هستند.
۳- شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و تصوير گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي.
۴- کارت پايان خدمت يا معافيت دايم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از ۵۰ سال سن.
ماده ۳- مرجع صدور جواز تأسيس موظف است پس از دريافت مدارک لازم حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تاسيس و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايد.
تبصره: چنانچه متقاضي که نيازمند دريافت جواز تأسيس نمي باشد مي تواند رأسا با مراجعه به اتحاديه ذيربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نمايند.
ساير مقررات
ماده ۴- جواز تاسيس اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مديرعامل و يا يکي از اعضاي هيأت مديره (بر اساس مصوبه هيأت مديره، اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت هاي مدني نيز جواز تاسيس به نام يکي از شرکا با رضايت محضري ساير شرکا صادر مي¬گردد.
ماده ۵- اعتبار جواز تاسيس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارايه گزارش پيشرفت فيزيکي (حداقل ۲۰ درصد پيشرفت) براي دوره ديگر تمديد مي شود. تمديد بعدي منوط به ارايه گزارش پيشرفت فيزيکي متناسب با برنامه ارايه شده مي باشد.
ماده ۶- پس از تاسيس و تکميل طرح، مرجع صدور جواز تاسيس مکلف است پرونده متقاضي را براي صدور پروانه کسب به اتحاديه کشوري ذيربط ارسال نمايد.
ماده ۷- اين دستورالعمل در (۷) ماده و (۲) تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب تهيه و در تاريخ ۲۸/۱/۹۵ به تصوير وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده و از تاريخ تصويب لازم¬الاجرا مي باشد.