دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

مقدمه

در اجراي بند (۱) ماده (۵) آيين نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون نظام صنفي و به منظور حمايت از سرمايه گذاري و اصلاح شبکه هاي توزيع، در صورت درخواست متقاضيان تاسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي مطابق اين دستورالعمل جواز تاسيس صادر مي گردد.

تعاريف

ماده ۱–تعاريف:

جواز تاسيس:مجوزي است که براي تاسيس، ايجاد ظرفيت هاي جديد، توسعه و تکميل ظرفيت هاي موجود و براساس شرايط ماده (۲) اين دستورالعمل براي فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي صادر مي شود.

مرجع صدور:سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها (براي فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ايران (براي فروشگاه هاي زنجيره اي).

متقاضي:متقاضي تاسيس فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي.

مدارک و ضوابط لازم براي جواز تاسيس

ماده ۲-مدارک و ضوابط لازم براي جواز تاسيس:

۱- درخواست کتبي متقاضي در قالب فرم ارائه شده در سامانه اصناف.

تبصره- مرجع صدور موظف است درخواست جواز تاسيس را در پنجره واحد مربوط در سامانه صدور پروانه کسب الکترونيکي ثبت نموده و نسبت به ارائه کد رهگيري به متقاضي اقدام نمايند.

۲- فرم ارائه درخواست بند فوق شامل: مکان فعاليت، تعداد فروشگاه هاي هدف و مشخصات آنها و گروه هاي کالايي يا خدماتي قابل عرضه در فروشگاه و اطلاعات شرکت متقاضي برابر فرم پيوست مي باشد.

۳- معرفي نامه نماينده هيات مديره ( مدير عامل) براي صدور جواز تاسيس به نام وي به همراه اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات (براي اشخاص حقوقي).

۴- تصوير شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و تصوير گذرنامه، پروانه کار و اقامت معتبر براي اتباع خارجي.

۵- کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا پزشکي براي آقايان کمتر از ۵۰ سال سن.

۶- سند مالکيت و يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي و غيردولتي براي محل فروشگاه يا فروشگاه ها.

۷- رضايت نامه محضري شرکا، براي صدور جواز تاسيس به نام يکي از شرکا ( در مشارکت هاي مدني).

تبصره ۱- مساحت فضاي خالص براي فروش کالا و خدمات در فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره حداقل يک هزار متر مربع و براي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي حداقل دويست متر مربع براي هر فروشگاه مي باشد.

تبصره ۲- متقاضياني که در قالب اين دستورالعمل جواز تاسيس دريافت مي دارند مي توانند با معرفي وزارتخانه به بانکها و موسسات مالي، از تسهيلات بانکي منظور شده در اينگونه فعاليت ها بهره مند شوند و در غير اينصورت مي توانند راساً نسبت به سرمايه گذاري و تاسيس اينگونه فروشگاه ها و دريافت پروانه کسب اقدام نمايند.

ماده ۳-مرجع صدور موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و احراز شرايط و ضوابط قانوني حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور جواز تاسيس و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده ۴-اعتبار جواز تاسيس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پيشرفت فيزيکي ( حداقل ۲۰% پيشرفت) براي دوره ديگر تمديد مي شود. تمديد بعدي منوط به ارائه گزارش پيشرفت فيزيکي متناسب با برنامه ارائه شده مي باشد.

ماده ۵-پس از تکميل طرح و ارائه مدارک، مرجع صدور مکلف است پرونده متقاضيان را براي صدور پروانه کسب به اتحاديه کشوري ذي ربط ارسال نمايد.

ماده ۶-فروشگاه هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي که مجوز فعاليت و يا موافقت مقدماتي براي شروع طرح، عمليات اجرايي و فعاليت آنها پيش از صدور اين دستورالعمل توسط وزارت متبوع و سازمان هاي تابعه صادر شده است، نيازي به دريافت جواز تاسيس نداشته و مرجع صدور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز در صورت تکميل بودن مدارک، پرونده آنها را براي صدور پروانه کسب به اتحاديه کشوري ارسال نمايد.

تبصره – تا زمان تشکيل اتحاديه کشوري، براساس ظرفيت تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون، پروانه کسب فروشگاه هاي مذکور توسط اتاق اصناف مرکز استان صادر مي گردد.

ماده ۷-اين دستورالعمل در (۷) ماده و (۴) تبصره به استناد بند(۱) ماده (۵) آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب تهيه و در تاريخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

بسمه تعالي

پرسشنامه تاسيس/توسعه

فروشگاه­هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره­اي

۱- عنوان فعاليت:

درخواست تاسيس فروشگاه بزرگ زنجيره‏اي

درخواست تاسيس فروشگاه بزرگ چند منظوره­

نام برند تجاري:

۲- محدوده جغرافيايي فعاليت (براي فروشگاه زنجيره اي حداقل دو شعبه)

رديف

استان

شهرستان

نشاني شعبه

تاريخ تجهيز و راه­اندازي

مساحت عرصه فروش

           
           

*درصورت افزايش شعب درفروشگاه هاي زنجيره اي ليست آن مطابق جدول فوق تکميل و ضميمه شود.

۳- مشخصات متقاضي : حقيقي/ حقوقي (مدير عامل):

رديف

نام ونام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

محل صدور

سال تولد

تحصيلات

             

مشخصات شرکت يا موسسه (براي اشخاص حقوقي):

رديف

نام شركت

نوع شركت

شماره ثبت

محل ثبت

تاريخ ثبت

تاريخ اعتبار

             

۴- آدرس پستي:

۵- ميزان اشتغال به نفر:

*توجه : چنانچه بعد از ثبت و اخذ مجوز تمايل به افزايش شعب را داشته باشيد ، مشخصات و مدارک شعب جديد را مطابق مقررات به اتحاديه تسليم و متعاقباً اجازه فعاليت داده مي شود.

– چنانچه شريک و يا سرمايه­گذار خارجي داريد؟ ميزان سهم و ارزش سرمايه گذاري طرف خارجي را ذكر نمايند.

– آيا در تاسيس و فعاليت شرکت خودبا برندهاي خارجي همكاري داشته يا خواهيد داشت؟

۷- برآورد سرمايه‏گذاري ثابت:

۱-۷- مجموع برآورد هزينه هاي سرمايه­اي:

۲ -۷- برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني موردنياز :

رديف

نيروي انساني

تعدا شاغلين فروشگاه

دفتر مرکزي

انبار

کل

حقوق ماهيانه (ريال)

جمع حقوق (هزارريال)

شعبه ۱

شعبه ۲

ساير شعب

     
 

جمع کل

     

۱۰- کل سرمايه مورد نياز طرح:

شرح

سهم متقاضي

تسهيلات بانکي

جمع به هزارريال

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

جمع کل سرمايه‏گذاري

         

۱۱- برنامه توسعه :

رديف

استان

شهرستان

تعداد

متراژ عرصه فروش

تاريخ راه­اندازي (پيش­بيني)

تاريخ

             
             
             

۱۲- زمان بندي مراحل اجراي طرح :