دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰
تعاريف

ماده ۱- تعاريف:
قانون:قانون نظام صنفي.
اتاق ايران:اتاق اصناف ايران.
اتاق شهرستان:اتاق اصناف شهرستان.
اتحاديه:اتحاديه صنفي ( شهرستاني،استاني و کشوري).
مرکز آموزش:مرکز آموزش اتاق شهرستان و يا مراکز آموزش مورد تاييد اتاق ايران و يا کميسيون نظارت.
متقاضي:متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب و يا مباشرين
کميسيون نظارت:کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان

دوره هاي آموزشي

ماده ۲- شيوه برگزاري دوره:
۱- داخلي:برگزاري دوره هاي آموزشي توسط مرکز آموزش با همکاري اتحاديه ها.
۲- برون سپاري: از طريق عقد قرارداد يا تفاهم نامه با مراکز آموزشي.

ماده ۳- دوره هاي آموزشي:
شامل دوره بيش از صدور و تمديد پروانه کسب واحدهاي صنفي مي باشد که براساس تکليف مقرر در بند( ن) ماده (۳۰) قانون به منظور کسب آمادگي، ارتقاو افزايش ميزان آگاهي، دانش و سطح مهارت افراد برگزار مي گردد.

ماده ۴- سرفصل دوره هاي آموزشي:

رديف

عنوان دورس الزامي

مدت زمان( ساعت)

۱

قانون و مقررات نظام صنفي

۴/۵

۲

مشتري مداري

۱/۵

۳

فقه بازار

۶

۴

خريد و فروش الکترونيکي

۱/۵

۵

قوانين و مقررات مالياتي( ماليات برارزش افزوده)

۳

۶

قوانين و مقررات شهرداري

۱/۵

۷

قانون و مقررات کار و تامين اجتماعي

۳

۸

قانون و مقررات نيروي انتظامي

۱/۵

۹

قانون و مقررات بهداشت

۱/۵

جمع کل

۲۴

ماده ۵- انواع دوره ها

۱- حضوري: با حضور متقاضي برگزار مي گردد و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (ده)مي باشد.
۲- غيرحضوري:شرکت در دوره ها و کلاسها به صورت غيرحضوري (مکاتبه ايي و يا الکترونيکي) و نمره حد نصاب آن جهت قبولي در آزمون (دوازده) مي باشد.
تبصره ۱- غيبت بيش از يک سوم کل دوره (به دليل موجه يا غيرموجه)به منزله ثبت نام غيرحضوري تلقي مي گردد.
تبصره ۲-آندسته از واحدهاي صنفي که توسط مباشر اداره مي گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره آموزشي بوده و درصورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب يا مباشر جديد(قبل از عزل مباشر قبلي) مکلف به گذارندن دوره آموزشي مي باشد.
تبصره ۳-متقاضيان شرکت در دوره حضوري و يا غيرحضوري درصورت عدم کسب نمره حد نصاب مي توانند براي دومين بار با پرداخت ۲۰درصد هزينه در آزمون شرکت نمايند.

ماده ۶- شرايط مدرسين دربرگزاري دوره هاي آموزشي
۱- داشتن حداقل دانشنامه تحصيلي کارشناسي، مرتبط با دوره يا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهي مرتبط) از مراکز آموزشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا گواهي معادل از حوزه علميه.
۲- حداقل ۲سال سابقه تدريس در رشته مورد نظر.
تبصره-اتاق ايران مکلف است هرسال نسبت به فراخوان جذب مدرسين مطابق با شاخص هاي اين دستورالعمل اقدام نمايد. تطبيق و تاييد شرايط مدرسين به عهده اتاق شهرستان مي باشد.

مقررات مربوط به آموزش

ماده ۷- مدارک مورد نياز متقاضيان ثبت نام دوره:
۱) معرفي نامه اتحاديه
۲) پرداخت هزينه آموزش
ماده ۸-حداکثر زمان برگزاري کلاس در هر روز ۶ ساعت (صبح و بعد ازظهر) مي باشد و مدرس بايد در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش حضور و غياب نمايد.
ماده ۹-مکان برگزاري دوره هاي آموزشي:
۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت متقاضي بايد در مکان يا طبقه مجزا و مستقل از فعاليتهاي جاري اتاق بوده و حداقل داراي ۱کلاس، ۱اتاق امور دفتري و مدرسين، آبدارخانه و سرويس بهداشتي مجزا باشد، اتاق امور دفتري و مدرسين نبايد با ديگر فعاليتها و بخشهاي جاري اتاق، مشترک باشد.
۲- تعداد افراد متقاضي به صورت حضوري در يک کلاس نبايد از ۳۰نفر بيشتر باشد.
۳- وجود لوازم و وسايل کمک آموزشي مانند رايانه، ويديو پروژکتور، يا وايت برد، ميز و صندلي مناسب آموزش و ساير وسايل برحسب نياز الزامي است.

ماده ۱۰- تعرفه شرکت در کلاس:
تعرفه هرنفر براي شرکت در کلاس با مصوبه کميسيون نظارت شهرستان تعيين خواهد شدو هزينه چاپ و تکثير جزوه آموزشي و پذيرايي از متقاضي در تعرفه فوق منظور خواهدشد.

ماده ۱۱- گواهينامه پايان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقيت در آزمون، به متقاضي گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد.گواهينامه داراي طرح يکساني است که توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق ايران تهيه و به سراسرکشور ابلاغ مي شود.
تبصره ۱-مدت اعتبار گواهي ۵سال مي باشد و درصورت تغيير رسته و يا جابجايي واحد صنفي، متقاضي نيازي به طي مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره ۲-گواهي صادره توسط مرکز آموزش براي اتحاديه هاي سراسر کشور معتبر مي باشد.

ماده ۱۲- نحوه ارزشيابي:
۱- تنظيم صورتجلسه منضم يه اسامي شرکت کنندگان در آزمون ضروري بوده و مي بايست نسخه اي از آن توسط مرکز آموزش نگهداري شود.
۲- محل و زمان آزمون علاوه بر اعلام کتبي به متقاضي، حتي المقدور از طريق پست الکترونيک و يا پيام کوتاه نيز اطلاع رساني خواهد شد.
۳- آزمون پايان دوره آموزش بصورت سوالات چهار جوابي بوده و آزمون افراد بي سواد به صورت شفاهي انجام مي شود.
۴- فعاليت مراکز آموزش اتاق اصناف در سطح کشور توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق ايران بصورت سالانه ارزيابي مي گردد.
ماده ۱۳- اين دستورالعمل مشتمل بر(۱۳) ماده و (۶) تبصره به استناد ماده (۱۴) آيين نامه اجرايي (۱۲) قانون توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه گرديد.