صورتجلسه تفويض بخشي از وظايف هيات عالي نظارت برسازمان هاي صنفي کشور به کميسيون نظارت مراکز استان ها

ارسال شده در: آیین نامه ها | ۰

يكصدوچهارمين جلسه هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي كشور در تاريخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
در اجراي ماده ۵۶ قانون نظام صنفي بخشي از وظايف هيات عالي نظارت به شرح زير به كميسيون هاي نظارت مراكز استان ها تفويض مي گردد:
در حوزه عزل هيات مديره اتحاديه ها و هيات رييسه اتاق هاي اصناف:
الف ـ عزل فردي يا دسته جمعي اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي شهرستان هاي تابعه.
ب ـ عزل يك تا سه نفر اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي مركز استان.
ج ـ عزل دسته جمعي اعضاي هيات مديره اتحاديه هاي صنفي مركز استان، پس از بررسي و اعلام نظر دبيرخانه هيات عالي نظارت.
د ـ عزل فردي اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان هاي تابعه.
هـ ـ عزل دسته جمعي اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان هاي تابعه، پس از بررسي و اعلام نظر دبيرخانه هيات عالي نظارت.
و ـ عزل فردي اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف مركز استان، پس از بررسي و اعلام نظر دبيرخانه هيات عالي نظارت.
ز ـ ابطال انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي شهرستان هاي تابعه و مركز استان.
ح ـ ابطال انتخابات هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان هاي تابعه.
ط ـ ابطال انتخابات هيات رييسه اتاق اصناف مركز استان، پس از بررس و اعلام نظر دبيرخانه هيات عالي نظارت.
ي ـ تشكيل اتحاديه هاي صنفي فاقد نصاب مقرر، در شهرستان هاي تابعه و مركز استان پس از كسب نظر دبيرخانه هيات عالي نظارت. (موضوع تبصره ۵ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)
ك ـ تشكيل اتحاديه صنفي در مركز استان از مجموعه واحدهاي صنفي موجود در سطح استان، پس از كسب نظر دبيرخانه هيات عالي نظارت. (موضوع تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)
ل ـ رسيدگي به شكايات معترضين در شهرستان هاي تابعه درخصوص عدم موافقت و يا استنكاف اتحاديه از صدور پروانه كسب. (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون)
م ـ تعيين صنوف مشمول بند ب ذيل ماده ۲۸ قانون نظام صنفي.
ن ـ رسيدگي به درخواست اتحاديه هاي صنفي مبني بر عدم توانايي انجام خدمات صنفي در بخش ها و شهرهاي تابعه شهرستان ها و مركز استان. (موضوع تبصره ذيل بند م ماده ۳۰ قانون نظام صنفي)
س ـ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون هاي نظارت با اتاق اصناف شهرستان ها و اتخاذ تصميم لازم. (موضوع بند ج ماده ۵۵ قانون نظام صنفي).
در مواردي كه كميسيون هاي نظارت مراكز استان ها مي بايست نسبت به كسب نظر از دبيرخانه هيات عالي نظارت اقدام نمايند، چنانچه كميسيون هاي مذكور بر راي و نظر خود اصرار نمايند، موضوع جهت اتخاذ تصميم در هيات عالي نظارت مطرح خواهد گرديد و كميسيون هاي نظارت موظفند تا زمان اتخاذ تصميم لازم توسط هيات عالي نظارت از اجراي مصوبه خود، خودداري نمايند.
آيين نامه هاي زير مورد تاييد اعضاء هيات قرار گرفت:
الف ـ آيين نامه اجرايي انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ذيل ماده ۲۲ قانون نظام صنفي)
ب ـ آيين نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)
ج ـ آيين نامه اجرايي شرح وظايف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفي)
د ـ آيين نامه اجرايي منابع مالي اتاق اصناف شهرستان ها (موضوع ماده ۳۷ مكرر قانون نظام صنفي)
هـ ـ آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و برگزاري انتخابات اتحاديه هاي كشوري (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)
۴ـ عناوين تخلف و شيوه رسيدگي كميسيون هاي نظارت به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي و هيأت رييسه اتاق اصناف و همچنين ابطال انتخابات اتحاديه هاي صنفي و اتاق¬هاي اصناف مطابق مقرراتي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و پس از تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت، جهت اجراء به سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور ابلاغ خواهد شد.
مسئوليت نظارت برحسن انجام وظايف محوله به كميسيون هاي نظارت شهرستان هاي تابعه به عهده كميسيون نظارت مراكز استان ها و مسئوليت نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني كميسيون نظارت مراكز استان ها برعهده دبيرخانه هيات عالي نظارت مي باشد.
مقرر شد اعضاء هيات عالي نظارت، نمايندگان تام الاختيار خود را جهت بررسي و كارشناسي پرونده هاي قابل طرح در هيات عالي نظارت، معرفي نمايند.