نکاتی از دستورالعمل مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ سازمان امور مالیاتی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

نکاتی از دستورالعمل مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۵ برخی از صاحبان مشاغل
مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۲ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ در خصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۵ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوط تعیین خواهد شد.