الزام الصاق برچسب کالا

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

 

به  استناد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل روئیت باشد، اعلام کنند.