ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌ و نما نام (برند) های خارجی

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

ممنوعیت به‌ کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه، استفاده از تابلو یا نوشته‌ها یا نشانه‌هایی که منحصـراً بـه خـط غیرفارسی تنظیم شده باشد، ممنـوع اسـت؛ نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از نصب و ادامه اسـتفاده از آنهاست.

ازتمامی واحدهای صنفی درخواست داریم در اجرای این قانون همکاری مبسوط را با اماکن نیروی انتظامی داشته باشند.