الزام جایگزینی یورو به عنوان ارز مبنا

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

با توجه به تصویب هیات محترم وزیران مبنی بر الزام جایگزینی یورو به عنوان ارز مبنای انتشار آمار، اطلاعات و داده های مالی زین پس تمامی اطلاعات و آمار با یورو به ثبت و انتشار خواهد یافت.
قابل ذکر است تمامی اعضای محترم این اتحادیه نیز ملزم به اجرای این دستور العمل مباشند.