الزام الصاق برچسب قیمت

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

درج قیمت زمینه ای برای کنترل دقیق تر است به همان میزان فقدان برچسب قیمت ، عرصه برای گرانفروشی بیشتر خواهد بود و بیش ترین آسیب از این طرح ، متوجه مصرف کنندگان خواهد بود. لذا مبنی بر ضرورت درج قیمت در مبادی تولید و نصب برچسب قیمت و نرخنامه در مبادی عرضه با هدف کاهش تخلفات اقتصادی و جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان ، خواهشمند است تمامی واحد های صنفی نسبت به الصاق برچسب قیمت و نرخنامه اهتمام ورزند.

 روابط عمومی اتحادیه صنف خرازی و نوشت افزار شهرستان شمیرانات