الزام الصاق برچسب قیمت

ارسال شده در: اخبار اتحادیه, دسته‌بندی نشده | ۰

درج قیمت زمینه ای برای کنترل دقیق تر است به همان میزان فقدان برچسب قیمت ، عرصه برای گرانفروشی بیشتر خواهد بود و بیش ترین آسیب از این طرح ، متوجه مصرف کنندگان خواهد بود. لذا مبنی بر ضرورت درج … ادامه یافت